- Betalingsregelingen - Groenendaal & van Krijl - Gerechtsdeurwaarders

'belofte maakt schuld'

Soms is het nodig om een betalingsregeling aan te gaan. Het zal echter niet de eerste keer zijn dat de regeling niet wordt nagekomen. Gevolg: opnieuw bent u er veel tijd aan kwijt. Het risico is daarbij dat de vermogenspositie van de debiteur dusdanig is verslechterd, dat de vordering in het geheel niet meer te innen is. Een goedbedoelde regeling wordt zo een last op uw schouders.

U kunt uw afbetalingsregelingen via ons kantoor laten lopen. Wij sluiten met uw debiteur een schriftelijke overeenkomst, waarin de termijnen staan beschreven en monitoren het nakomen ervan. Vergeet uw debiteur een betaling te verrichten, dan zullen wij hem direct aan onze afspraak herinneren. Onze moderne incassosystemen zijn hier speciaal op ingericht. Ook wordt de overeenkomst zo opgesteld, dat de gerechtelijke fase bij herhaald verzuim snel en zonder procesrisico gevoerd kan worden. Natuurlijk worden de door ons ontvangen bedragen tijdig aan u overgemaakt.

Zo hoeft u er niet meer naar om te kijken.